Statistica sanitariaZdravstvena statistika

Statistička izvješća iz područja zdravstva

Poslovi zavoda za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (čl. 101, NN 150/08) uključuju prikupljanje, kontrolu i analizu statističkih izvješća iz područja zdravstva na razini jedinica područne (regionalne) samouprave za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te na zahtjev župana praćenje i ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva na tom području. Osim Zakona o zdravstvenoj zaštiti, ovi poslovi su regulirani i:

 • Zakonom o službenoj statistici (NN 103/03., 75/09. i 59/12.)
 • Pravilnikom o provedbi Zakona o evidencijama u području zdravstva za primarnu i specijalističko - konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (NN 4/95.),
 • Pravilnikom o provedbi Zakona o evidencijama za područje stacionarne zdravstvene zaštite i praćenje bolesti ovisnosti (NN 44/2000),
 • Pravilnikom o provedbi Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva na području zdravstvene zaštite gerijatrijskih bolesnika (NN 82/02.),
 • Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti RH.

Podaci se prikupljaju iz svih segmenata zdravstvene zaštite na području Istarske županije bez obzira na vrstu vlasništva, u rokovima i u skladu sa zakonskim propisima i Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti RH.

Na temelju Naputka Ministra zdravstva o organizaciji rada na prikupljanju i kontroli zdravstvenih pokazatelja na području države Hrvatske iz 1996. godine, naša djelatnica - gospođa Elviana Rudan (diplomirana medicinska sestra) imenovana je županijskom povjerenicom za prikupljanje pokazatelja u zdravstvu u našoj županiji. Rad na unaprjeđenju kvalitete podataka iz zdravstva odvija se u uskoj suradnji doktora medicine specijalista epidemiologije, županijske povjerenice i medicinske sestre sa zdravstvenim radnicima u ordinacijama i osobama odgovornim za statistiku u zdravstvenim ustanovama.

Opseg rada:

 • Prikupljanje, kontrola i analiza podataka iz izvješća
 • Stručno-metodološka pomoć radi popunjavanja izvještajnih obrazaca (individualni rad, terenski posjeti, sastanci, telefonski razgovori, pisane upute i sl.)
 • Prikupljanje, kontrola, sparivanje s ranijim podacima (poimenični registar za rak),
 • Podsjećanje na obvezu izvještavanja i prijavljivanja
 • Prosljeđivanje prikupljenih papirnatih ili elektronskih obrazaca u HZJZ
 • Izrada godišnje publikacije “Podaci o zdravstvenom stanju stanovništva i radu zdravstvene djelatnosti u Istarskoj županiji”

OBRASCI se nalaze na web stranicama HZJZ-a

UPUTE o popunjavanju obrazaca nalaze se na web stranicama HZJZ-a

ŠIFRARNICI
(Nacionalna klasifikacija zanimanja, djelatnosti, država, naselja, stacionarnih ustanova, odjela i djelatnosti u zdravstvu, morfologije novotvorina, operacija (postupaka) nalaze se na webu HZJZ-a.

Vrste izvješća:

A) Godišnja izvješća o:

1. radu i o utvrđenim bolestima, stanjima u primarnoj i specijalističko - konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti - iz zdravstvenih ustanova i privatnih ordinacija (u papirnatom obliku):

 • opća medicina - N-01-01 (tim) ili N-01-04 (djelatnost), N-01-07 (preventiva odrasli)
 • zdravstvena zaštita predškolske djece - N-01-01 (tim) ili N-01-04 (djelatnost), N-01-05 (sistematski),
 • zdravstvena zaštita žena - N-01-11 (tim) ili N-01-17 (djelatnost),
 • stomatološka zaštita - N-01-25 (tim) ili N-01-27 (djelatnost),
 • medicina rada - N-01-18 (tim) ili N-01-24 (djelatnost),
 • hitna medicinska pomoć - N-01-08 (tim) ili N-01-10 (djelatnost),
 • transfuzija -3-10-60,
 • patronaža i kućna njega - N-01-28 (tim) ili N-01-30 (djelatnost),
 • specijalističko- konzilijarna djelatnost - N-02-01 (tim) ili N-02-03 (djelatnost) (dostava moguća i u elektronskom obliku)

Rokovi dostave izvješća: ordinacije dostavljaju izvješće tima Zavodu do 31.01., a ustanove zbirno izvješće za djelatnost do 28. 02. za prethodnu godinu!

2. radu bolnica odnosno stacionarnih ustanova (u elektronskom obliku)

Rok dostave 31.01. za prethodnu godinu!


3. organizacijskoj strukturi i djelatnicima u zdravstvu iz zdravstvenih ustanova (3-00-60)

Rok dostave 05.01. za prethodnu godinu!


B) Individualni izvještajni obrasci o:


1. liječenim bolesnicima (hospitalizirani zbog liječenja ili rehabilitacije, zaprimljeni u dnevnu bolnicu ili na bolničku hemodijalizu) iz stacionarnih ustanova: Opća bolnica Pula, Bolnica "Prim. dr. Martin Horvat" Rovinj, Istarski domovi zdravlja (stacionari Pazin, Labin i Umag):

 • papirnati oblik (Prijave perinatalne smrti - JZ-PER, Psihijatrijski obrazac – JZ-PSH, ONKO-tip – JZ- ONK) te
 • elektronski oblik (BSO, list rehabilitacije, prijave poroda, prijave prekida trudnoće)

Rok dostave podataka: 15. u mjesecu za protekli mjesec

2. oboljelima od maligne neoplazme
od liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (opća medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena) - prijava maligne neoplazme (izvanbolnička) – JZ-NEO,

Rok dostave podataka: 15. u mjesecu za protekli mjesec

3. preventivnim pregledima osoba starijih od 50 godina

Rok dostave podataka: Timovi do 10. u mjesecu za prethodni mjesec

4. zdravstvenim potrebama starijih osiguranih osoba specifične primarne zdravstvene zaštite u domovima za starije i nemoćne osobe te drugim ustanovama socijalne skrbi, općoj medicini i praćenje socijalno-zdravstvenih potreba korisnika gerontoloških centara - III-50, III-65

Obrasci su sastavni dio Pravilnika o provedbi Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva na području zdravstvene zaštite gerijatrijskih bolesnika (NN 82/02.)
Rok dostave podataka: 30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja

5. Kontrola kvalitete podataka iz Potvrde o smrti za osobe umrle na području naše županije, suradnja s područnom jedinicom za Istarsku županiju Državnog zavoda za statistiku, suradnja s matičnim uredima i mrtvozornicima, rad u Povjerenstvu za nadzor nad radom mrtvozornika na području Istarske županije

Potvrda o smrti (UT-IV-28) propisana je Pravilnikom o obrascu potvrde o smrti (NN 46/11) .

Pravilnik o načinu pregleda umrlih te o utvrđivanju vremena, mjesta i uzroka smrti (NN 46/11)  propisuje sadržaj ostalih obrazaca te rad liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju vrijeme, mjesto i uzrok smrti kao i nadzor nad njihovim radom. Podaci o umrlim osobama prikupljaju se na temelju Statističkog izvještaja o smrti (DEM-2 obrasca), a Potvrda o smrti njen je sastavni dio.

Priručnik o popunjavanju potvrde o smrti (pdf) nalazi se na webu HZJZ-a