Misura del rumoreAkustička mjerenja buke

Mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša

Uvod

KONTAKT: Elvis Ciliga, dipl.ing.stroj.

Voditelj laboratorija za akustička mjerenja

tel:      +385 52 529 070
fax:     +385 52 529 076
GSM:    099 3460 662
e-mail: zrak(at)zzjziz.hr, akustika(at)zzjziz.hr

Navedenim mjerenjima buke bavimo se od 2000 godine.

Od 2008 god. akreditirani smo od strane HAA prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za akustička ispitivanja prema metodama:

 • HRN ISO 1 996-1 :2004 - Akustika -Opis, mjerenje i utvrđiv anje buke okoliša, 1 .dio: Osnovne veličine i postupci utvrđivanja (ISO 1 996-1 :2003)
 • HRN ISO 1 996-2:2008 - Akustika -Opis, mjerenje i utvrđivanje buke okoliša, 2.dio: Određiv anje razina buke okoliša (ISO 1 996-2:2007 )

Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:

 • provodimo stalnu stručnu vanjsku edukaciju
 • provodimo potrebna umjeravanja prema normi i zakonskoj regulativi
 • prisustvujemo međunarodnim usporednim mjerenjima buke

Ovlaštenja

Navedena ispitivanja provodimo na temelju:

 • Rješenja Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske KLASA : UP/I-540-02 /13-03 /24, URBROJ: 534-09-1-1-1/5-13-04, Zagreb, 27. svibnja 2013.
 • Položenog stručnog ispita iz područja zaštite od buke-akustička mjerenja, Uvjerenje Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske KLASA : UP/I-133-04/10-09/15, URBROJ: 534-09-1-1-1/4-14-07, Zagreb, 21. kolovoz 2014.

Listu akreditiranih metoda možete pogledati OVDJE.

Mjerna oprema

Za tehničku provedbu mjerenja buke normiranim metodama koristimo slijedeću opremu:

Osnovna mjerna oprema:

 1. Zvukomjer Brüel & Kjaer 2250 (Tip1); tv.br.3000624
 2. Mjerni mikrofonski uložak Brüel & Kjaer tip 4189; tv.br. 2785346
 3. Programska podrška Brüel & Kjaer; BZ7222, BZ7223, BZ7225, BZ7226, BZ7231
 4. Zvukomjer Brüel & Kjaer 2260 Investigator (Tip1); tv.br. 2180641
 5. Mjerni mikrofonski uložak Brüel & Kjaer tip 4189; tv.br. 2160878
 6. Programska podrška Brüel & Kjaer; BZ7210, BZ7202
 7. Zvučni umjerivač Brüel & Kjaer tip 4231; tv.br. 3001747
 8. Za prijenos podataka i analizu izmjerenih razina koristimo programske pakete:
 • BZ5503- Measurement Partner Suite, ver.4.3.1.81
 • Brüel & Kjaer Evaluator 7820, ver.4.16.5

Pomoćna mjerna oprema, za mjerenja meteoroloških parametara na visini 10 m i 0,5 m od tla:

 1. Osjetnik za mjerenje brzine strujanja vjetra na visini 10 m od tla, AMES tip VMT 107A, tv.br.95
 2. Osjetnik za mjerenje temperature zraka na visini 10 m od tla, AMES tip DTA 32, tv.br.88
 3. Osjetnik za mjerenje relativne vlažnosti na visini 10 m od tla, AMES tip DVT 124, tv.br.88
 4. Osjetnik za mjerenje smjera strujanja vjetra na visini 10 m od tla, AMES tip VMT 107A, tv.br.95
 5. Data logger za prikupljanje izmjerenih meteoroloških podataka, AMES tip 159, ver 1.1
 6. Programska podrška, AMES, Environmental data display program
 7. Osjetnik za mjerenje brzine i smjera strujanja vjetra na visini 0,5 m od tla, TESTO tip 417, tv.br.01588197
 8. Mjerilo temperature i vlage zraka, TESTO tip 635, tv.br. 00632794
 9. Mjerni uređaj za određivanje pozicija u Gauss-Krugerovom koordinatnom sustavu, Garmin Tip Oregon 300.
 10. Prijenosno računalo s programskim paketima za prijenos i obradu podataka, HP, inv.br. 03509

Temeljem hrvatskih zakona i pravilnika te hrvatskih i međunarodnih normi provodimo mjerenje i ocjenu buke okoliša radi:

 • Ishođenja minimalno tehničkih uvjeta za određene vrste gospodarskih djelatnosti, za dnevne, večernje i/ili noćne uvjete rada.
 • Dokazivanja ispunjenja mjera zaštite od buke po završetku izgradnje objekta.
 • Puštanja u rad infrastrukturnih/ gospodarskih objekata.
 • Mjerenja buke gradilišta sukladno sa zahtjevima Pravilnika o najvišim došpuštenim razinama
 • buke u sredini u kojoj ljudi i borave
 • Utvrđivanja osnovnih „nultih“ razina buke nužnih za izradu dijelova studija utjecaja na okoliš.
 • Praćenja razine buke okoliša prema Rješenju nadležnog ministarstva

Fotografski zapis provedbe terenskih mjerenja buke okoliša

Mjerenje okolišne buke
Mjerenja buke kod ugostiteljskih djelatnosti
Praćenja razina buke okoliša za potrebe SUO
Mjerenja buke kod zdravstvenih djelatnosti
Tehnička mjerenja buke
Grafički prikaz i analiza cjelodnevne dan-večer-noć razine ukupne buke
Grafički prikaz i analiza utjecaja smjera i čestina vjetra