Analisi delle emissioni atmosfericheIspitivanje emisija u zrak

Ispitivanje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Uvod

KONTAKT: Elvis Ciliga, dipl.ing.stroj.

Voditelj laboratorija za akustička mjerenja

tel:      +385 52 529 070
fax:     +385 52 529 076
GSM:    099 3460 662
e-mail: zrak(at)zzjziz.hr, akustika(at)zzjziz.hr

Sukladno trenutno važećem Zakonu o zaštiti zraka svaki vlasnik ili korisnik stacionarnih izvora dužan je provoditi mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnog izvora. Svrha navedenih mjerenja je reguliranje zakonskih obaveza vlasnika stacionarnih izvora. Pojam stacionarnog izvora u smislu ovog zakona podrazumijeva sva ispuštanja kroz za to oblikovane ispuste iz raznih postrojenja, tehnoloških procesa, industrijskih pogona, uređaja i građevina.

Granične vrijednosti emisija ovisno o ispustu propisane su Uredbom o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora.

Sukladno pravilniku o mjerenju emisija pravna osoba koja obavlja navedena mjerenja mora posjedovati dozv olu Ministarstva zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva (MZOPUG) koja se izdaje na temelju akreditiranih metoda od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) i dokaza o udovoljavanju u pogledu smještaja, opreme i ljudstva.

Navedenim ispitivanjima bavimo se od 2000 godine.

Ovlaštenje

Navedena ispitivanja provodimo na temelju Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I-351-02/13-08/43, URBROJ: 517-06-1 -1 -1 -13 -3, Zagreb, 22. travnja 2013.)

Listu akreditiranih metoda možete pogledati OVDJE.

Mjerna oprema

Prijenosni analizatori dimnih plinova MADUR GA -40T plus i RBR ECOM J2KNpro IN

  • Sonde i grijane linije za uzorkovanje plinova
  • Pitotova cijev "L"
  • Set za provjeru ispravnosti senzora s kalibracionim plinovima CO,NO, NO2

Uređaj za gravimetrijsko mjerenje krutih čestica Gravimat SHC 501

  • Sonda za uzorkovanje čestica
  • Kolektori s filterima za uzorkovanje
  • Oprema za određivanje sadržaja vodene pare u odvodnome kanalu, RACI sustav
  • Termo-higrometar TESTO 635
  • Termo-anemometar TESTO 417
  • Prijenosno računalo s programskim paketima za prijenos i obradu podataka

Navedena oprema pokriva značajan broj ispitivanja emisija u zrak propisanih navedenom Uredbom iz različitih tehnoloških procesa ukjučujući i male uređaje za loženje (kotlovnice).

Ispitivanje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Fotografski zapis sa terenskih mjerenja

Uređaji za loženje, kotlovnica
Ispitivanje emisija u zrak u otežanim radnim uvjetima (visina 30 m, štetne tvari, visoka temperatura i velika buka uz vibracije cijele konstrukcije na kojoj se ispitivanje vrši).
Reprezentativna mjerna oprema za postupak izokinetičkog uzorkovanja krutih čestica
Tipično mjerno mjesto kod mjerenja emisija
Obrada podataka nakon ispitivanja dimnih plinova
Reprezentativni uzorci nakon ispitivanja krutih čestica
Međulaboratorijska usporedna mjerenja emisija krutih čestica
Međulaboratorijska usporedna mjerenja emisija dimnih plinova