Usluge sustavnog ispitivanja kakvoće kopnenih površinskih i podzemnih voda na području Istarske županije

Usluge sustavnog ispitivanja kakvoće kopnenih površinskih i podzemnih voda na području Istarske županije

Zakon o vodama propisuje provođenje nadzora nad stanjem površinskih, uključivo i priobalnih voda te podzemnih voda sustavnim praćenjem stanja voda (monitoring).Na području Istarske županije provodi se monitoring stanja površinskih kopnenih voda na 13 mjernih postaja i monitoring stanja podzemnih voda na 21 mjernoj postaji.Opći ciljevi monitoringa su utvrđivanje dugoročnih promjena (nadzorni monitoring), utvrđivanje promjena uslijed provođenja mjera na područjima za koja je utvrđeno da ne ispunjavaju uvjete za dobro stanje (operativni monitoring) te utvrđivanje nepoznatih odnosa (istraživački monitoring).Za obavljanje monitoringa uspostavlja se mreža mjernih postaja, na način da osigurava cjelovit pregled ekološkog i kemijskog stanja površinskih voda te kemijskog i količinskog stanja podzemnih voda.