ZakonodavstvoZakonodavstvo

Osnovna zakonska regulativa

 • Zakon o hrani (NN 46/07, 155/08, 55/11)
 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09)
 • Zakon o predmetima opće uporabe (NN 85/06, 75/09, 43/10)
 • Pravilnik o higijeni hrane (NN 99/07, 27/08, 118/09)
 • Pravilnik o higijeni hrane životinjskog podrijetla (NN 99/07, 28/10, 45/11)
 • Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 74/08, 156/08, 89/10, 153/11)
 • Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (NN 137/09)
 • Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (NN 63/11, 79/11)
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08)
 • Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN 35/07)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe (NN 182/10)
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan hranom (NN 125/09, 31/11)
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje (NN 125/09)