Služba za školsku i adolescentnu medicinu

Voditelj Službe: Daniela Beaković, dr. med., specijalist školske medicine

Prema Programu specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite učenika i studenata, timovi
školske i adolescentne medicine provode specifične i preventivne aktivnosti za učenike i studente s
ciljem osiguranja nesmetanog rasta i razvoja te tjelesnog i psihičkog sazrijevanja.

Zbog specifičnosti razvojnog razdoblja te mnogostrukih utjecaja na razvoj mladih, ciljevi specifične ipreventivne zdravstvene zaštite mladih obuhvaćaju:

  •    Rano uočavanje i prepoznavanje bolesti ili poremećaja zdravlja
  •    Sprečavanje nastanka društveno neprihvatljivog oblika ponašanja
  •    Usvajane stavova i navika zdravijeg načina života
  •    Razvijanje odgovornosti za osobno zdravlje
  •    Zaštita mentalnog zdravlja osobito vezano uz probleme učenja i prilagodbe na školu
  •   Zaštita reproduktivnog i spolnog zdravlja
  •    Rad sa djecom koja imaju kronične poremećaje zdravlja

Službu za školsku i adolescentnu medicinu Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije čini sedam
timova na šest lokaliteta u županiji.


Dokumenti Službe
  • Popis timova, kontakti i radna vremena