Izvješće za 2015. godinu

Podaci o zdravstvenom stanju stanovništva i radu zdravstvene djelatnosti u Istarskoj županiji u 2015. godini

1. Stanovništvo i vitalni događaji

Broj stanovnika
Prirodno kretanje stanovništva
Umrla dojenčad, mala djeca i rodilje
Umrli

2. Sistematski pregledi i pobol pučanstva

Sistematski pregledi
Pobol u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Bolnički pobol

3. Porodi i prekidi

Porodi
Prekidi trudnoće

4. Maligne bolesti

Novooboljeli
Umrli
Nacionalni programi ranog otkrivanja

5. Kronične nezarazne bolesti i ozljede

Kardiovaskularne bolesti
Diabetes mellitus
Mentalne bolesti i poremećaji
Ovisnost o drogama
Ozljede i otrovanja

6. Zarazne bolesti, mikrobiološki i zdravstveno-ekološki pokazatelji

Zarazne bolesti
Mikrobiološki pokazatelji
Zdravstveno-ekološki pokazatelj

7. Zdravstvene ustanove, ordinacije i radnici u zdravstvu

Popis zdravstvenih ustanova
Privatne ordinacije
Zdravstveni radnici
Zdravstveni radnici po specijalnosti i dobi
Nezaposleni zdravstveni djelatnici

8. Rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Ugovorne ordinacije
Zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece
Zdravstvena zaštita školske djece i mladeži
Zdravstvena zaštita odraslih osoba
Zdravstvena zaštita starih osoba
Zdravstvena zaštita žena
Zaštita i liječenje usta i zubi
Patronaža i zdravstvena njega u kući
Hitna medicinska pomoć
Medicina rada

9. Specijalističko-konzilijarna i bolnička zdravstvena zaštita

Mreža
Pregledi u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti
Ortodoncija
Bolnička zaštita
Dnevne bolnice i hemodijaliza
Transfuzija krvi

10. Socio-ekonomski pokazatelji i socijalna skrb

Zaposleni i nezaposleni
Plaće i mirovine
Korisnici socijalne skrbi