Odjel za aerobnu i anaerobnu dijagnostiku raznog materijala

Odjel za aerobnu i anaerobnu dijagnostiku raznog materijala

 

Ovaj Odjel je zadužen za nadzor nad hospitalnim infekcijama u OB Pula.

Laboratorij za potrebe bolničkih odjela i klinika obavlja bakteriološke pretrage, operativne poslove prijema bolesnika i uzimanja kliničkih uzoraka, postupke identifikacije patogena, ispituje njihovu osjetljivost na antimikrobna sredstva difuzijskim i dilucijskim metodama, izdaje nalaze, usavršava postojeće te uvodi i provjerava nove dijagnostičke metode u radu kliničkog mikrobiološkog laboratorija, obavlja konzultacije s bolesnicima, područnim laboratorijima, bolničkim odjelima i klinikama, prati rezistenciju bakterija na antibiotike, sudjeluje u radu bolničkih povjerenstava za nadzor i sprečavanje nastanka bolničkih infekcija.

Usluge Odjela