Ured ravnatelja

Ravnatelj: Aleksandar Stojanović, dr. med. spec. epidemiologije

 

U Uredu ravnatelja obavljaju se administrativni i stručni poslovi za ravnatelja, protokolarni poslovi, poslovi u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja, poslovi u svezi kontakata i komunikacija sa tijelima državne uprave, jedinicom područne (regionalne) samouprave i jedinicama lokalne samouprave, te drugim pravnim i fizičkim osobama, stručni i administrativni poslovi iz djelatnosti Zavoda, a u svezi s radom ravnatelja, njegova zamjenika i pomoćnika.


Odjeli i kontakti

mr. sc. Sonja Diković, dipl. ing. kem. teh.

Milana Božović, ing. informatike